News

TRIJNTJE ‘rijdt’ op de Groninger klei!
Beheerder website
/ Categories: News

TRIJNTJE ‘rijdt’ op de Groninger klei!

Sinds juni 2018 is het project TRIJNTJE (naar: modeltrein, een schakeling van modellen) gestart in de provincie Groningen. TRIJNTJE komt voort uit het programma Gouden Gronden, een samenwerking van de provincie, het waterschap Noorderzijlvest en de landbouwsector. Hierin wordt met telers gezocht naar nut en noodzaak van maatregelen in het bodembeheer, o.a. in het kader van duurzaam waterbeheer in de regio. 

Vanuit het DAW-programma Groningen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer; waarin de agrarische sector werkt aan een betere waterkwaliteit en -kwantiteit) wordt dit vierjarige project gefinancierd. Het beoogde resultaat is een webbased applicatie (op smartphone en/of PC) die inzicht geeft in het waterbergend vermogen van landbouwpercelen. Van daaruit wordt ingegaan op de mogelijke (handelings)scenario’s voor de teler om ook in de toekomst bestand te zijn tegen perioden met wateroverschot of tekort. 

Belangrijk doel van het project is om een applicatie te bouwen waar een brede behoefte voor is en die in de praktijk daadwerkelijk wordt gebruikt, en vanuit de praktijkeisen de Trijntje App in te gaan richten. Het eindbeeld geeft richting aan de ontwikkeling, waarbij voortdurend telers in het gebied (Groningse deel beheergebied Waterschap Noorderzijlvest) geraadpleegd worden. Samen worden afwegingen gemaakt over de te betrekken parameters, rekenregels en ook maatregelen die in de app gebouwd worden. Hierbij worden de gezonde (Groningse) scepsis en een kritische boerenblik richting onze ambities gekoesterd, om TRIJNTJE te laten rijden richting eindbeeld. Het project wordt in opdracht van stichting Biowerk uitgevoerd door Tot en met Projecten, WUR Open Teelten, WUR agrosysteemkunde, Akkerweb en SPNA Agroresearch.

Previous Article Applicatie in de kijker: NemaDecide Geo Plus
Next Article Piet Precies is verslaafd
Print
5969 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x